ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DOOR HET BEDRIJF GELEVERDE DIENSTEN

Contact details:

Crypto500.NL

E info@crypto500.nl
W www.crypto500.nl

 

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Voorwaarden per 28-11-2017

Het bedrijf biedt uitsluitend, overeenkomstig de volgende Algemene voorwaarden het handelen in Crypto currencies mogelijk, hierna de “Diensten” te noemen, aan. Over de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen kan niet worden onderhandeld. Voorts kunnen deze voorwaarden en bepalingen na gepaste kennisgeving aan de tegenpartij, hierna de “Cliënt” te noemen, en naar absoluut goeddunken van het bedrijf, overeenkomstig de bepalingen in lid 12, worden gewijzigd.

De cliënt heeft alle informatie en voorwaarden en bepalingen op de website van het bedrijf, Rotterdamse Handelsonderneming FTA, hierna de “hoofdwebsite” te noemen, gelezen, begrepen en geaccepteerd. Alle informatie is, evenals de voorwaarden en bepalingen, open voor openbare kennisneming en beoordeling en bevat belangrijke juridische informatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om andere websites te registreren en te gebruiken voor marketing doeleinden in specifieke landen.

Wanneer de cliënt de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst aanvaardt en een account opent, aanvaardt hij daarmee de volgende Algemene voorwaarden. Vervolgens en (i) afhankelijk van de definitieve goedkeuring door het bedrijf en (ii) nadat de cliënt geld naar zijn rekening heeft overgemaakt, gaat hij, overeenkomstig lid 12.1 een juridische en bindende overeenkomst met het bedrijf aan.

Deze voorwaarden vormen samen met de onderstaande policies de overeenkomst tussen de cliënt en crypto500.nl :

 

 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIES

Toegangscodes – Alle inloggegevens, waaronder de door het bedrijf aan de cliënt verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden, waarmee de cliënt toegang krijgt tot het platform van het bedrijf.

Rekening – Alle transactierekeningen die het bedrijf voor de cliënt kan openen.

Rekeningoverzicht – Een periodiek overzicht van de transacties die op een rekening zijn gecrediteerd en gedebiteerd.

Overeenkomst – Deze Algemene voorwaarden voor de door het bedrijf geleverde diensten.

Bevoegd persoon – Een door de cliënt, overeenkomstig deze overeenkomst, bevoegde persoon die namens de cliënt instructies aan het bedrijf kan geven.

Saldo – Het bedrag dat namens de cliënt op een bepaald moment op het account staat.

Saldovaluta – De munteenheid of coupure waarin het saldo, de provisie en betalingen op en voor de rekening van de cliënt worden aangeduid en berekend.

Account – De speciale rekening voor interne berekeningen en stortingen door cliënten die namens de cliënt door het bedrijf wordt geopend.

cliënt – De persoon die deze overeenkomst heeft aanvaard en van wie de aanvraag voor gebruikmaking van de diensten door het bedrijf werd goedgekeurd.

Contract – Elk contract, hetzij mondeling of schriftelijk overeengekomen, voor de aankoop of verkoop van een product op ons platform

Contractspecificaties – De gegevens en informatie met betrekking tot elk product dat door het bedrijf wordt aangeboden.

Overnight fee – Kosten die in rekening worden gebracht voor het openhouden van een positie

 

Overmacht – Een gebeurtenis waarover het bedrijf redelijkerwijs geen controle heeft en waardoor het bedrijf niet aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst kan voldoen, zoals, maar niet uitsluitend: overmacht, zoals, maar niet alleen, branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen, oorlog, vijandelijkheden – hetzij tijdens een oorlog of anderszins -, invasies, handelingen van buitenlandse vijanden, mobilisatie, vorderingen, embargo’s, revoluties, opstand, militaire machtsgrepen of staatsgrepen, burgeroorlogen, rellen, commotie, stakingen, werkonderbrekingen, uitsluitingen, wanorde en terrorisme; handelingen en regels van overheden of supranationale instanties of autoriteiten die het bedrijf naar eigen inzicht ervan weerhouden orde op de markt te handhaven voor de producten die het bedrijf verhandelt via het platform; een ongekende verschuiving in het niveau van onderliggende activa of de anticipatie door het bedrijf op een dergelijke verschuiving; een storing of defect in computers of apparaten die worden gebruikt voor gegevensoverdracht en communicatie, alsook een stroomstoring of defect in digitale apparatuur of communicatiemiddelen; het, om welke reden dan ook, niet nakomen van verplichtingen door relevante leveranciers, agenten of medewerkers van het bedrijf, bewaarnemers, subbewaarnemers, verkopers, feed-aanbieders.

Winst/verlies – Niet-gerealiseerde winsten (verliezen) van open posities tegen de huidige prijs van de onderliggende producten die kunnen worden verhandeld.

Vrije marge – Bedragen die niet worden gebruikt als onderpand voor open posities, berekend als: Vrije marge = Equity – Marge

KYC-proces – Verwijst naar het “Know Your Customers”-proces (“Ken je cliënt”) dat het bedrijf op grond van toepasselijke wet- en regelgeving moet volgen. Het proces is erop gericht om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te controleren, om antecedentenonderzoeken voor cliënten uit te voeren.

Open positie – Een open transactie voor de aankoop of verkoop van een product dat nog niet is gesloten.

Openingstijden (handelstijden) van het bedrijf – Tijdsduur binnen een week waarbinnen het platform van het bedrijf mogelijkheden biedt om producten te kopen en/of te verkopen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze tijdsduur – met inachtneming van een kennisgevingsperiode – te wijzigen.

Order – Een opdracht van een cliënt of bevoegde persoon om: (i) enige koop of verkoop van een product via het platform uit te voeren; of om (ii) het bedrijf een dienst te laten verlenen.

Platform – De digitale platformen en softwareprogramma’s die eigendom zijn van het bedrijf of die door het bedrijf worden gebruikt en die worden ingezet om de diensten te verlenen, hetzij online (inclusief via mobiele apparaten) of anderszins.

Transactie – Elke transactie op het account van de cliënt, waaronder, maar niet uitsluitend, koop- en verkoop orders van een product, stortingen en opnames en overboekingen tussen rekeningen van de cliënt of van een bevoegde vertegenwoordiger.

 

Website – De hoofdwebsite van het bedrijf, www.crypto500.nl.

 1. DIENSTVERLENING

2.1. Het bedrijf verleent aan de cliënt de volgende diensten:

2.1.1. Crypto’s kopen en verkopen

 1. a)    Het uitvoeren van koop en verkoop orders namens cliënten.

2.2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de producten aan te bieden voor enig onderliggend effect dat het geschikt acht. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de hoofd website op enig gewenst moment na schriftelijke kennisgeving daarvan aan de cliënt te wijzigen. De cliënt stemt in zich te binden aan deze overeenkomst en aan de gewijzigde contract specificaties.

2.3. De cliënt erkent dat in geen enkel geval in de door het bedrijf geleverde diensten provisie voor enig advies van welke aard dan ook is opgenomen. De informatie die door het bedrijf met de cliënt wordt gedeeld, vormt geen advies en dient dan ook uitsluitend als informatie te worden beschouwd. De door het bedrijf verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als garantie voor de verwachte resultaten van enige transactie.

2.4. De cliënt erkent en aanvaardt dat hij als enige partij verantwoordelijk is voor enige transactie , samenstelling van enig account of belastingtechnische consequentie en dat hij met betrekking tot deze verantwoordelijkheden niet dient te vertrouwen op het bedrijf. De cliënt erkent en aanvaardt voorts dat het bedrijf absoluut geen enkele verantwoordelijkheid, op welke manier of in welke vorm dan ook, draagt voor elke transactie, samenstelling van enig account en/of belastingtechnische consequenties, welke omstandigheden er ook een rol mogen spelen.

2.5. Door deze voorwaarden en bepalingen te aanvaarden, erkent de cliënt dat hij alle informatie in het “beleid voor uitvoering van orders” van het bedrijf heeft gelezen en begrepen en dat hij ermee instemt.

 1. CLASSIFICATIE VAN CLIËNTEN

3.1. Het bedrijf zal in zijn handelen met de cliënt de regels voor professioneel gedrag, die van toepassing zijn op de relatie van het bedrijf met retail klanten, toepassen. Wanneer een professionele cliënt dat wil, kan hij echter ook als niet-professional worden behandeld en derhalve genieten van meer bescherming. De cliënt die als professionele cliënt wordt beschouwd, kan zelf schriftelijk om meer bescherming vragen wanneer hij zichzelf niet in staat acht om de risico’s goed te beoordelen of te beheersen. Het eindoordeel met betrekking tot de classificatiewijziging ligt bij het bedrijf.

 1. ZEKERHEID, GARANTIES EN DEKKING

4.1. De cliënt verklaart, bevestigt en garandeert dat:

 1. a)    Al de bedragen die door de cliënt naar het bedrijf worden overgemaakt het exclusieve eigendom zijn van de cliënt, vrij van enig pandrecht, enige heffing of verpanding of enige andere last. Al de bedragen die door de cliënt naar het bedrijf worden overgemaakt op geen enkele wijze, hetzij direct of indirect, voortkomen uit enige onwettige daad of omissie of het product zijn van enige criminele activiteit.
 2. b)    Hij voor zichzelf transacties uitvoert en niet als vertegenwoordiger of curator van enige externe persoon, tenzij hij, naar tevredenheid van het bedrijf, over een document en/of volmacht beschikt waarmee hij als vertegenwoordiger of curator van enige externe persoon mag handelen.

4.2. De cliënt erkent en aanvaardt dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om alle op grond van de artikelen (a) en (b) in lid 4.1 hierboven ontvangen bedragen te restitueren aan of terug te boeken naar de remittent (of uiteindelijk gerechtigde) wanneer het bedrijf voldoende bewijs heeft ontvangen om naar eigen goeddunken vast te stellen dat deze bedragen direct dan wel indirect voortkomen uit enige onwettige daad en/of omissie en/of het product zijn van enige criminele activiteit en/of toebehoren aan een externe partij. De cliënt stemt voorts in dat het bedrijf enkele of alle transacties die de cliënt middels zijn account heeft uitgevoerd ongedaan kan maken en dat het bedrijf de overeenkomst op grond van lid 13.4 van deze overeenkomst kan beëindigen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in een dergelijk geval juridische actie tegen de cliënt te ondernemen om zichzelf schadeloos te stellen. Ook kan het bedrijf alle schade claimen die door de cliënt als gevolg van een dergelijke gebeurtenis aan het bedrijf is veroorzaakt.

4.3. De cliënt erkent en aanvaardt dat alle transacties met beperking tot het verhandelen van enige producten uitsluitend plaatsvinden via het platform dat het bedrijf aanbiedt en dat de instrumenten niet kunnen worden overgedragen naar enig ander platform.

4.4. De cliënt garandeert de authenticiteit en geldigheid van alle documenten die hij aan het bedrijf verstrekt.

 1. DIGITAAL HANDELEN

5.1. De cliënt is, na aanvaarding van deze overeenkomstig, gerechtigd om toegangscodes voor de digitale systemen en/of het platform van het bedrijf aan te vragen, zodat hij orders kan geven voor het kopen of verkopen van producten en zodat hij in het algemeen via het platform kan handelen met en middels het bedrijf vanaf een compatibele pc, smartphone of set-top-box of vanaf een soortgelijk apparaat dat is verbonden met het internet of met een ander netwerkcommunicatieprotocol. De cliënt erkent en aanvaardt dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om de cliënt naar zijn eigen goeddunken de toegang tot het platform van het bedrijf – of tot een deel ervan – te ontzeggen om de effectiviteit en efficiëntie van zijn systemen te garanderen en om zijn eigen belangen en de belangen van zijn cliënten te beschermen. Het bedrijf kan in dat geval het account van de cliënt, hetzij gedeeltelijk of geheel, sluiten op grond van lid 13.3.

5.2. De cliënt aanvaardt en vermeldt dat hij de toegangscodes op een veilige plaats zal opbergen en dat hij ze niet zal delen met anderen. Voorts zal hij geen acties ondernemen of proberen te ondernemen waardoor ongewone of onbevoegde toegang tot of ongewoon of onbevoegd gebruik van het platform mogelijk wordt.

5.3. De cliënt aanvaardt dat hij het platform niet zal misbruiken door te handelen met vertraging en/of door de server latentie te gebruiken, door prijzen en tijdstippen te manipuleren of door anderszins onwettige handelspraktijken te bezigen, oneerlijke voordelen te behalen en/of activiteiten uit te voeren die het bedrijf naar eigen goeddunken als ongepast en buiten de reikwijdte van deze overeenkomst beschouwt. In dat geval kan het bedrijf, naar eigen goeddunken, alle gerelateerde activiteiten van de cliënt ongedaan maken en/of alle open posities van de cliënten sluiten en/of het account van de cliënt geheel of gedeeltelijk sluiten en/of deze overeenkomst op grond van lid 13.4 (d) per direct beëindigen.

5.4. De cliënt zal alles in het werk stellen om zijn toegangscodes veilig te bewaren en om te voorkomen dat anderen de codes leren kennen. Daarnaast is de cliënt verantwoordelijk voor alle orders die middels zijn toegangscodes worden verstrekt. Al deze orders die door het bedrijf worden ontvangen, worden gezien als zijnde verstrekt door de cliënt. Wanneer de cliënt een externe persoon aanwijst die optreedt als bevoegd vertegenwoordiger, is de cliënt verantwoordelijk voor alle orders die worden verstrekt middels en onder de toegangscodes van deze vertegenwoordiger.

5.5. De cliënt zet alles in het werk om het bedrijf direct op de hoogte te stellen wanneer hij ontdekt dat zijn toegangscodes worden gebruikt door een onbevoegde externe partij.

5.6. De cliënt erkent dat het bedrijf ervoor kan kiezen om geen actie te ondernemen voor orders die op een andere digitale wijze naar het bedrijf zijn verstuurd dan via de eerder bepaalde digitale middelen, zoals het platform, en dat het bedrijf niet aansprakelijk is naar de cliënt wanneer er geen acties worden ondernomen voor dergelijke orders.

5.7. De cliënt komt overeen softwareprogramma’s te gebruiken die zijn ontwikkeld door externe partijen, zoals, maar niet uitsluitend de hierboven genoemde algemene programma’s, browsersoftware die de protocollen voor gegevensbeveiliging ondersteunt die compatibel zijn met de protocollen die door het bedrijf worden gebruikt. De cliënt komt voorts overeen de toegangsprocedures (aanmelden) van het bedrijf te volgen die deze protocollen ondersteunen.

5.8. De cliënt erkent dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor toegang van onbevoegde externe personen tot informatie, waaronder digitale adressen, digitale communicatie en persoonlijke gegevens, wanneer deze informatie via het platform wordt uitgewisseld tussen de cliënt en het bedrijf of een andere partij.

5.9. Het bedrijf is geen internetprovider en is niet verantwoordelijk voor enige stroomstoringen of defecten waardoor het systeem en/of het platform niet kan worden gebruikt. Het bedrijf kan voorts niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd wanneer er sprake is van netwerkproblemen of stroomstoringen.

 1. INSTRUCTIES VOOR ORDERS

 

6.1. De transactie (het openen of sluiten van een positie) wordt uitgevoerd tegen de aan de cliënt geboden prijzen . De cliënt kiest de positie die hij wil nemen en dient een verzoek in voor een bevestiging van de transactie door het bedrijf. De transactie wordt uitgevoerd tegen de prijzen die in het scherm aan de cliënt worden getoond. De prijzen kunnen vanwege de hoge volatiliteit op de markt tijdens het bevestigingsproces veranderen. Het bedrijf is dan ook gerechtigd om de cliënt een nieuwe prijs voor te stellen. Wanneer het bedrijf de cliënt een nieuwe prijs biedt, kan de cliënt deze nieuwe prijs accepteren en de transactie voortzetten óf de nieuwe prijs weigeren en de transactie annuleren.

6.2. De cliënt kan via het platform alleen de volgende orders verstrekken:

(a) OPEN – Om een positie te openen;

(b) CLOSE – om een open positie te sluiten;

(c) Voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van orders voor het stoppen van verliezen, uitkeren van rendement, wijzigen van kooplimieten en stopopdrachten op transacties en wijzigen van verkooplimieten en stopopdrachten op transacties.

Andere orders zijn er niet en worden derhalve automatisch afgekeurd. Bevestigde open of gesloten posities kunnen niet door de cliënt worden geannuleerd.

Orders kunnen alleen worden geplaatst, uitgevoerd, gewijzigd of verwijderd binnen openingstijden en blijven van kracht tot de volgende handelssessie. De order van de cliënt dient geldig en overeenkomstig het gespecificeerde type en tijdstip van de bewuste order te zijn.

6.3. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertragingen of andere fouten die ontstaan tijdens het verzenden van orders en/of berichten via internet of via andere communicatienetwerken. Het bedrijf is voorts niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongeldige effecten of vergissingen met betrekking tot het rekeningsaldo van de cliënt. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie die via internet of via andere communicatienetwerken wordt ontvangen, noch voor enig verlies waarmee de cliënt te maken kan krijgen wanneer deze informatie onnauwkeurig is.

6.4. De cliënt erkent en aanvaart dat het bedrijf is gerechtigd om naar zijn eigen en absoluut goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt enige transactie te sluiten wanneer de vervaldatum van de onderliggende waarde of het onderliggende contract waarop de transactie is gebaseerd en die door de relevante markt is vastgesteld, verstrijkt, met inachtneming van een redelijke tijd tot die vervaldatum. Dit moment wordt de “Sluitingstijd” genoemd en de relevante transactie die verstrijkt, wordt de “Verstrijkende transactie” genoemd. Het bedrijf zal de sluitingstijd voor de activa in de relevante contractspecificaties vermelden. Het bedrijf is niet verplicht om een open positie in een verstrijkende transactie te compenseren.

6.5. De prijs van de verstrijkende transactie is als volgt: (a) De laatst verhandelde prijs tijdens of voor de sluitingstijd plus of min (afhankelijk van de situatie) (b) enige spreiding die het bedrijf kan toepassen wanneer deze verstrijkende transactie wordt gesloten. De cliënt erkent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het kennisnemen van de sluitingstijd en van enige spreiding of commissie die het bedrijf kan toepassen wanneer een verstrijkende transactie wordt gesloten.

6.6. Wanneer het handelen op een product op enig moment wordt opgeschort, zal het bedrijf de waarde van de onderliggende activa van het product berekenen overeenkomst de laatst verhandelde prijs vóór opschorting, zoals redelijkerwijs door het bedrijf bepaald wanneer de onderliggende activa gedurende werkdag waarop de opschorting plaatsvindt niet worden verhandeld. Wanneer de voornoemde opschorting gedurende vijf (5) werkdagen aanhoudt, kan het bedrijf, naar eigen en absoluut goeddunken, een sluitingstijd en slotkoers voor de onderliggende activa vaststellen. Het bedrijf is gedurende de termijn van een transactie waarvan de handel wordt opgeschort gerechtigd om de positie naar eigen goeddunken te sluiten en/of om de marge-eisen en margepercentages te wijzigen.

6.7. Wanneer een bij een product wordt aankondigt dat de relevante onderliggende activa op grond van de geldende regels van de betreffende product, om welke reden dan ook niet langer (zullen) worden verhandeld en niet direct opnieuw worden verhandeld, dan dienen de vervaldatum en de sluitingstijd op een redelijk moment vóór de vervaldatum te liggen. De sluitingsprijs wordt door het bedrijf aan de cliënt meegedeeld.

6.8. Orders voor het stoppen van verliezen, uitkeren van rendementen, koop- en verkooplimieten of stopopdrachten op koop- en verkooptransacties voor de producten worden uitgevoerd tegen de aan de cliënt getoonde prijs. Deze prijs is gebaseerd op de eerste koers die wordt behaald. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de order niet uit te voeren of om de openings- of sluitingsprijs van de transactie te wijzigen wanneer er sprake is van een technisch probleem met betrekking tot het platform of de ingevoerde prijzen of wanneer er sprake is van andere technische problemen.

6.9. Het kan in bepaalde gevallen onmogelijk zijn om orders voor het stoppen van verliezen, uitkeren van rendementen, koop- en verkooplimieten of stopopdrachten op koop- en verkooptransacties voor producten tegen de vermelde prijs uit te voeren. In dat geval is het bedrijf gerechtigd om de order uit te voeren of om de openings- of sluitingsprijs van de transactie te wijzigen in de eerst beschikbare koers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de koersen zo snel stijgen of dalen in één handelssessie dat de handel op grond van de regels van de relevante markt wordt opgeschort of beperkt. Ook kan dit gebeuren op de momenten waarop de handelssessies starten. Het plaatsen van een order om verliezen te stoppen zal de verliezen van de cliënt derhalve niet noodzakelijk beperken tot het beoogde bedrag omdat de marktomstandigheden het onmogelijk maken om de order tegen de bedongen prijs uit te voeren.

6.10. De cliënt kan binnen één werkdag na het uitvoeren van een transactie schriftelijk per e-mail of in een handmatig overgedragen schrijven bezwaar aantekenen tegen het al dan niet uitvoeren van een transactie en/of order die namens hem werd uitgevoerd of tegen de wijze waarop deze transactie en/of order werd uitgevoerd. De transactie wordt anders beschouwd als zijnde geldig en bindend.

6.11. Wanneer het margeniveau nul is, zal het bedrijf automatisch alle posities sluiten tegen de prijs die op dat moment door het bedrijf wordt geboden.

6.12. De cliënt aanvaardt en realiseert dat alle gesprekken/communicatie uitingen tussen de cliënt en het bedrijf magnetisch, digitaal of anderszins kunnen worden opgeslagen. De cliënt aanvaardt voorts dat het bedrijf deze geregistreerde gegevens kan gebruiken als bewijs wanneer er een geschil tussen het bedrijf en de cliënt ontstaat.

6.13. Wanneer er sprake is van overmacht, aanvallen door hackers of andere onwettige acties die gericht zijn tegen het platform of tegen enige systemen van het bedrijf of wanneer de handel op de markten voor een bewust product van het bedrijf wordt opgeschort, kan het bedrijf de posities van de cliënt opschorten, bevriezen of sluiten en vragen om herziening van de uitgevoerde transacties.

6.14 De overnight fee wordt om 22:00h GMT in rekening gebracht en van de balans van de client afgetrokken. Het saldo van de client mag nooit negatief zijn, wanneer het saldo van de client ontoereikend is om de overnight fee te verrekenen op het saldo zullen er één of meerdere posities gesloten worden om deze kosten te kunnen dekken. Op Zaterdag en Zondag wordt er geen fee in rekening gebracht en op woensdag wordt de fee maal 3 in rekening gebracht.
Wanneer u een positie ‘s nachts openhoudt wordt er een premie in rekening gebracht. Deze overnight fee of swap wordt op onderstaande manier berekend.
De formule voor deze berekening is : (Totale positie waarde * 25 ) / 36.50

 

6.15. Alle prijsniveaus op het platform worden naar goeddunken van het bedrijf vastgesteld. Alle verwijzingen van de cliënt naar prijzen of andere handels- of informatiesystemen worden genegeerd.

6.16. De cliënt dient geen software te gebruiken om automatisch te handelen via zijn account. De cliënt zal voorts geen apparaat gebruiken of toestaan voor het uitvoeren van transacties wanneer dit apparaat de regelmatige en gewone uitvoering van deze transacties, zoals door het bedrijf beoogd, op enige wijze belemmert en/of verstoort. Onder apparaten worden bijvoorbeeld softwareprogramma’s met advies van experts, zogenaamde “auto clickers” en soortgelijke programma’s verstaan.

6.17 De commissie van een order is 1 % over het totale order bedrag.  De commissie wordt van uw saldo afgetrokken wanneer u een positie opent.

6.19 Een client kan maximaal 1500 € inleggen aan orders.

6.20 Voor het opnemen van geld wordt er 5 € transactie kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt van het opname bedrag afgetrokken. Dus als u een opname verzoek indient voor 1000€ zal er 995€ naar uw rekening worden overgeboekt.

6.21. Het bedrijf is gerechtigd om het aanbod van producten naar eigen inzicht te verhogen of te verlagen op basis van de marktomstandigheden.

6.22 De koersen van Cryptocurrencies kunnen extreem volatiel zijn. Dit kan invloed hebben op de Stop loss (maximale verlies) en de Take Profit (winstdoel) van een order. In het geval van een zogenaamde flashcrash, dit is een extreem grote daling of stijging in een zeer korte periode is het mogelijk dat de orders niet automatisch sluiten bij de ingestelde Stop loss en/of Take Profit.
In het geval dat de order hierdoor sluit met een groter verlies dan de ingestelde Stop loss, zal het bedrijf de extra geleden verliezen vergoeden aan de klant. Dit wordt ook wel een gegarandeerde stop loss genoemd. Er kan dus nooit meer geld worden verloren dan het ingestelde Stop loss niveau, dit is ter bescherming van de klant.
In het geval dat een take profit niet wordt getriggered, kan de klant de positie zelf sluiten op het niveau van de dan geldende koers, er wordt geen winst uitgekeerd met terugwerkende kracht op het Take Profit niveau. Mocht de order in verlies eindigen, zal het bedrijf de geleden verliezen vergoeden aan de klant. De vergoeding hiervoor is maximaal de inleg en de bijkomende commissie voor de betreffende order.

6.23 Het is voor client verboden om misbruik te maken van onregelmatige prijsfluctuaties, zogenaamde mini spikes, waarbij er een storing is bij de koersen provider en waarbij koersen een rare ontwikkeling vertonen, veelal door spikes naar boven of beneden waardoor de koers enkele seconde of korter daalt of stijgt waarna weer terug te keren naar het normale prijs niveau. Wanneer een client op deze storing bewust inspeelt en hier misbruik van maakt is het bedrijf gerechtigd de orders hiervan terug te draaien

6.23 Wij zijn als bedrijf verplicht de identiteit van onze klanten te veriferen, dit om te voorkomen dat ons platform/website wordt misbruikt voor illegale  activiteiten zoals witwassen, fraude en het financieren van terroristische activiteiten. Clienten dienen ons de onderstaande documenten te sturen per post of mail.

1) Bewijs van adres (niet ouder dan 6 maanden)
Dit kan een bankafschrift, rekening van gas/water/licht, telefoonrekening of een document van de belasting zijn.

2) Kopie identiteit bewijs
Dit kan een paspoort of een identiteitskaart (beide kanten van de ID kaart) zijn.

WEIGERING VOOR HET UITVOEREN VAN ORDERS

7.1. De cliënt erkent dat het bedrijf is gerechtigd om op enig moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving en/of verklaring, naar eigen goeddunken de uitvoering van orders te weigeren, inclusief, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:

 1. a)         Wanneer het bedrijf concludeert dat de uitvoering van de order gericht is op of gericht kan zijn op manipulatie van de markt van de producten, misbruik van vertrouwelijke informatie (handel met voorkennis) vormt, bijdraagt aan de legalisatie van inkomsten uit onwettige activiteiten (witwassen) en/of op enige wijze van invloed is of kan zijn op de betrouwbaarheid of probleemloze werking van het digitale platform;
 2. b)         Wanneer de order betrekking heeft op de aankoop van een product, maar er geen vrijgemaakte bedragen bij het bedrijf en/of op de bankrekening zijn gestort (zoals in lid 9 wordt uitgelegd) om de aankoopprijs van het relevante product en alle kosten in relatie tot het voornoemde platform te betalen. Bij het berekenen van de voornoemde vrijgemaakte bedragen zijn, worden, hoewel niet uitsluitend, de volgende bedragen van de cliënt als nodig beschouwd om aan de verplichtingen te voldoen: verplichtingen die voortkomen uit de mogelijke uitvoering van eerder geregistreerde inkooporders, die worden afgetrokken van de vrijgemaakte bedragen die bij het bedrijf en/of op de bankrekening zijn gestort.

Het bedrijf is niet verplicht om redenen te noemen of om een kennisgeving te verstrekken voor het opschorten, weigeren of annuleren van orders of instructies van de cliënt. Wanneer het bedrijf besluit om een instructie op te schorten of te annuleren, zal die annulering bovendien niet van invloed zijn op enige verplichting van de cliënt ten opzichte van het bedrijf of van enig recht van het bedrijf ten opzichte van de cliënt of zijn activa.

7.2. De cliënt verklaart dat hij niet bewust orders of instructies aan het bedrijf zal geven die het bedrijf ertoe kunnen dwingen om actie te ondernemen in het kader van lid 7.1.

7.3 Client dient op verzoek van het bedrijf de documenten te sturen. Client kan wel handelen zonder eerst documenten te hebben gestuurd, het bedrijf bepaald naar eigen inzicht wanneer de client zijn documenten dient te sturen. Client dient altijd binnen 15 dagen te zorgen voor aanlevering van documenten. Indien er aan het verzoek geen gehoor wordt gegeven heeft het bedrijf het recht om het handelen te deactiveren.
Een client kan als hij geen documenten wenst te sturen, wel het bedrag wat nog op het account staat opnemen. Het bedrag dient altijd terug te worden gestort naar de rekening van oorsprong. Bij een storting via Credit Card zal het geld alsnog teruggeboekt worden naar de bank rekening van de client. Hiervoor kan het zijn dat de klant hiervoor een kopie bankafschrift zal opvragen bij de client om te controleren of de rekening op de naam staat van de client.

 

 1. KLANTACCOUNTS EN -REKENINGEN

9.1. Alle bedragen die door de cliënt aan het bedrijf worden overgemaakt of die het bedrijf namens de cliënt bewaart om haar diensten, zoals omschreven in lid 2, te kunnen aanbieden, worden namens de cliënt en/of in naam van het bedrijf, handelend namens de cliënt, bewaard op een rekening bij een bank of andere instelling die bedragen accepteert die van tijd tot tijd door het bedrijf worden gespecificeerd (de “bankrekening“).

9.2. De cliënt machtigt het bedrijf na ondertekening van de overeenkomst om namens hem geld op zijn account te storten en van zijn account  op te nemen, waaronder, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, het opnemen van bedragen voor het afwikkelen van alle transacties die op grond van de overeenkomst zijn uitgevoerd en van alle bedragen die door of namens de cliënt moeten worden betaald aan het bedrijf of aan enige andere persoon.

9.3. Tenzij de partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, zullen alle bedragen die het bedrijf aan de cliënt is verschuldigd direct aan de cliënt te worden betaald.

9.4. Het bedrijf behoudt een compensatierecht en kan, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd en zonder toestemming van de cliënt enige bedragen die namens en/of ten gunste van cliënt worden bewaard compenseren vanwege de verplichtingen van de cliënt aan het bedrijf. Voorts biedt de overeenkomst geen rechten met betrekking tot krediet faciliteiten.

9.5. De cliënt is gerechtigd om de bedragen die niet worden gebruikt als onderpand voor marges zonder enige verplichtingen op te nemen zonder dat de genoemde rekening wordt gesloten.

9.6. Geldoverdrachten (opnames vanaf de handelsrekening) worden uiterlijk binnen drie (3) bankwerkdagen na ontvangst van het opnameverzoek van de cliënt gerealiseerd. Uitbetaling geschiedt via een bankoverschrijving. Vervolgens wordt het opgenomen bedrag op het account van de cliënt in mindering gebracht op de dag waarop het opnameverzoek wordt verwerkt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een opnameverzoek te weigeren wanneer dit verzoek niet voldoet aan de bepalingen in lid 9.9. Het bedrijf kan het opnameverzoek voorts vertragen wanneer de cliënt geen volledige documentatie verstrekt.

9.7. De cliënt komt overeen alle relevante boekingskosten te betalen wanneer hij bedragen van zijn rekening opneemt naar zijn gekoppelde bankrekening. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor de betalingsgegevens die hij aan het bedrijf heeft verstrekt. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de bedragen van de cliënt wanneer de verstrekte gegevens niet kloppen. De cliënt begrijpt voorts dat het bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor bedragen die niet direct op de bankrekeningen van het bedrijf worden gestort.

9.8. De cliënt komt overeen dat alle bedragen die door of namens de cliënt op de bankrekeningen worden gestort, op het account van de cliënt worden geboekt tegen de waardedatum waarop de betaling is ontvangen en na aftrek van alle kosten die de aanbieder van de bankrekening, of enige andere betrokken tussenpersoon, in mindering brengt tijdens het transactieproces. Voor de bedragen op het account van de cliënt worden gestort, dient het bedrijf te zijn overtuigd van het feit dat de afzender de cliënt of een bevoegde vertegenwoordiger van de cliënt is. Het bedrijf behoudt zich anders het recht voor om het nettobedrag dat van de remittent is ontvangen te restitueren op de manier waarop het bedrag werd ontvangen.

9.09. De cliënt komt overeen afstand te doen van zijn rechten op enige rente over de bedragen die op zijn account staan.

 1. PROVISIE AAN HET BEDRIJF

10.1. Als de Account  inactief is voor 90 dagen of meer, worden er door het bedrijf beheers/onderhoudskosten in rekening gebracht, de kosten bedragen 25€ per maand. De vergoedingen voor onderhoud zullen nooit meer bedragen dan het totale balans van de cliënt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF

11.1. Het bedrijf zal de transacties te goeder trouw en met gepaste voorzichtigheid afwikkelen, maar is niet aansprakelijk voor opzettelijke nalatigheid of fraude van enige persoon, firma of organisatie van wie het bedrijf instructies voor de uitvoering van de orders van de cliënt ontvangt en/of door wie transacties namens de cliënt worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van opzettelijke nalatigheid of fraude door het bedrijf.

11.2. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig gemis van kansen waardoor de waarde van de producten van de cliënt had kunnen toenemen of voor enige vermindering van de waarde van de producten van de cliënt, ongeacht de oorzaak van deze waardevermindering, tenzij dat verlies of de waardevermindering het directe gevolg is van opzettelijke nalatigheid of fraude door het bedrijf of zijn medewerkers.

11.3. Wanneer het bedrijf wordt geconfronteerd met enige claim, schade, aansprakelijkheid, kostenpost of uitgave in relatie tot de uitvoering of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst en/of in relatie tot het aanbieden van de producten en/of in relatie tot de beschikking van de producten van de cliënt in het licht van de overtuigendheid van enige claims door het bedrijf of als gevolg van het niet nakomen van enige uitspraken en/of orders en/of instructies van de cliënt, zoals opgenomen in de overeenkomst, kent het bedrijf geen verantwoordelijkheid, van welke aard dan ook, en is de cliënt aansprakelijk voor schadeloosstelling van het bedrijf.

11.4. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies als gevolg van bedrog met betrekking tot de feiten of van een foutief oordeel of enige handeling, noch van enige nalatigheid van het bedrijf, op welk moment dan ook, tenzij dit bedrog of deze daad het directe gevolg is van opzettelijke nalatigheid of fraude door het bedrijf of zijn medewerkers.

11.5. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van producten en tegoeden van de cliënt, waaronder in het geval waarin de activa van de cliënt worden bewaard door een externe partij, zoals een bank of andere instelling die wordt gebruikt als aanbieder van betalingen, of voor enige handeling die werd uitgevoerd op basis van onjuiste informatie voordat de cliënt informeerde over enige wijziging met betrekking tot de voorhanden zijnde informatie.

11.6. Hoewel het bedrijf alle stappen neemt die redelijkerwijs mogelijk zijn en algemene inlichtingen inwint bij beschikbare bronnen teneinde naar zijn beste vermogen te garanderen dat de bank die hij inschakelt voor zijn zakelijke handelingen of waarnaar bedragen van de cliënt worden overgeboekt daartoe competentie is, kan het bedrijf niet garanderen dat enige bank die dergelijke overboekingen ontvangt financieel gezond is. Het bedrijf aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor liquidatie, curatele of ander falen van deze bank of instelling waardoor de overgeboekte bedragen geheel of gedeeltelijk verloren kunnen gaan.

11.7 Het is niet toegestaan om meerdere account te openen onder dezelfde naam of door een persoon wonend op hetzelfde adres. Wanneer dit gebeurt, heeft het bedrijf het recht om een account te sluiten en daarbij ook alle openstaande posities.

 1. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN WIJZIGING VAN DE DUUR

12.1. Deze overeenkomst wordt van kracht op het moment waarop de cliënt voor het eerst geld naar zijn rekening overboekt. De overeenkomst is voor een onbepaalde periode van kracht tot ze wordt beëindigd krachtens de bepalingen in lid 13.

 

 1. BEËINDIGING

13.1. De cliënt is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een kennisnemingsperiode van ten minste zeven (7) dagen voor het bedrijf. In de opzegging dient de einddatum te worden vermeld. Als voorwaarde geldt dat alle openstaande transacties namens de cliënt moeten zijn afgerond.

13.2. De eerste dag van de kennisgevingsperiode wordt beschouwd als de datum waarop de kennisgeving door het bedrijf is ontvangen.

13.3. Het bedrijf kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een kennisnemingsperiode van ten minste zeven (7) dagen en onder vermelding van de einddatum.

13.4. Het bedrijf kan de overeenkomst onverwijld en zonder inachtneming van een kennisnemingsperiode van zeven (7) dagen beëindigen wanneer er sprake is van de volgende situaties:

 1. a)      Wanneer de cliënt overlijdt;
 2. b)      Wanneer er een aanvraag wordt ingediend, een order wordt gegeven, een bijeenkomst wordt belegd, een resolutie wordt goedgekeurd of maatregelen inzake een faillissement of liquidatie van de cliënt worden genomen;
 3. c)      Wanneer de beëindiging wordt geëist door een bevoegde regelgevende instantie;
 4. d)      Wanneer de cliënt enige bepaling in de overeenkomst schendt en de overeenkomst volgens het bedrijf niet kan worden geïmplementeerd;
 5. e)      Wanneer de cliënt inbreuk maakt op enige wet of regel die op hem van toepassing is
 6. f)       Wanneer het bedrijf door de cliënt direct of indirect in een fraudezaak, van welke aard dan ook, wordt betrokken.

 

13.6. Wanneer de cliënt lid 13.4(e) en 13.4(f) schendt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle uitgevoerde transacties waardoor de belangen van het bedrijf en/of een deel van of alle belangen van de cliënt gevaar lopen terug te draaien voor de overeenkomst wordt beëindigd.

13.7. Het bedrijf zal na beëindiging van de overeenkomst direct de activa van de cliënt die nog in het bezit van het bedrijf zijn aan de cliënt overhandigen. Het bedrijf blijft echter gerechtigd om beslag te leggen op die activa van de cliënt die nodig zijn om reeds geopende posities te sluiten en/of om openstaande verplichtingen van de cliënt te betalen, waaronder, maar niet uitsluitend, alle bedragen die de cliënt op grond van de overeenkomst aan het bedrijf is verschuldigd.

 1. ERKENNING VAN RISICO’S

14.1. De cliënt erkent en aanvaardt zonder voorbehoud en ongeacht de informatie die het bedrijf hem heeft verstrekt dat de waarde van producten kan fluctueren en dat ingelegde gelden zelfs hun waarde kunnen verliezen.

14.2. De cliënt erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat hij een groot risico op verliezen en schade loopt wanneer hij een product koopt en/of verkoopt via het bedrijf en middels het platform. De cliënt verklaart en aanvaardt voorts dat hij bereid is dit risico te lopen.

14.3. De cliënt erkent dat hij de volgende informatie heeft gelezen en begrepen en aanvaardt deze informatie zonder voorbehoud:

 1. Informatie over historische prestaties van een product vormen geen garantie voor huidige en/of toekomstige prestaties. Het gebruik van historische gegevens vormt geen bindende of veilige voorspelling voor de bijbehorende toekomstige prestaties van de producten waarop de voornoemde informatie betrekking heeft.
 2. De cliënt dient geen producten te kopen tenzij hij bereid is het risico te lopen zijn gehele vermogen dat hij heeft gehandeld te verliezen en tenzij hij aansprakelijk wil zijn voor eventuele extra provisies en andere onkosten.
 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

16.1. Het bedrijf is niet verplicht om enige informatie met de cliënt te delen of om enige informatie in overweging te nemen bij het nemen van een beslissing of bij het handelen namens de cliënt, tenzij nadrukkelijk anderszins in deze overeenkomst is vermeld en relevante wet- en regelgeving en geldende richtlijnen dat verplichten.

16.2. Het bedrijf is gerechtigd om die informatie over de transacties van de cliënt of die informatie die ze nodig acht te delen teneinde te voldoen aan de eisen van enige persoon die wettelijk bevoegd is om deze informatie op te vragen of om deze informatie te delen overeenkomstig de verplichtingen van het bedrijf om de voornoemde openbaarmaking voort te zetten zonder dat de cliënt daarover vooraf wordt geïnformeerd.

16.3. Het bedrijf zal alle persoonlijke gegevens van de cliënt verwerken overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

16.4. De cliënt heeft de voorwaarden in het door het bedrijf gehanteerde “PRIVACYBELEID” gelezen en aanvaardt ze. Het beleid wordt uitvoerig beschreven op de website van het bedrijf en is openbaar en toegankelijk voor alle cliënten.

 1. KENNISGEVINGEN

17.1. Tenzij specifiek het tegendeel wordt vermeld, worden alle kennisgevingen, instructies, machtigingen, aanvragen of andere communicatie-uitingen die de cliënt op grond van de overeenkomst aan het bedrijf meedeelt, schriftelijk verstrekt op het postadres van het bedrijf, zoals vermeld op de omslag van de overeenkomst, of op enig ander adres dat het bedrijf van tijd tot tijd voor dit doel aan de cliënt kan verstrekken. Voornoemde kennisgevingen, instructies, machtigingen, aanvragen of andere communicatie-uitingen worden alleen van kracht wanneer ze daadwerkelijk door het bedrijf zijn ontvangen en mits ze geen schending vormen van enige voorwaarde in deze overeenkomst of haaks staan op enige voorwaarde in deze overeenkomst.

17.2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om enige andere manier van communiceren aan de cliënt voor te schrijven.

17.3. Deze overeenkomst is persoonlijk. De cliënt is dan ook niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen die in deze overeenkomst staan vermeld over te dragen.

17.4. Het bedrijf kan haar rechten en/of verplichtingen die voortkomen uit of vermeld zijn in deze overeenkomst, op enig gewenst moment, toewijzen en/of overdragen aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

18.1. De cliënt erkent dat er geen enkele verklaring door of namens het bedrijf aan hem is gedaan die hem op enige wijze heeft opgehitst of overgehaald om deze overeenkomst te ondertekenen.

18.2. Wanneer de cliënt meer dan één persoon betreft, worden de verplichtingen van de cliënt uit hoofde van deze overeenkomst samengevoegd en gedeeld. Alle verwijzingen naar de cliënt in deze overeenkomst dienen, waar van toepassing, te worden opgevat als verwijzing naar één of meer van deze personen. Alle waarschuwingen of andere kennisgevingen aan één van de personen die deel uitmaakt van “de cliënt” dienen te worden beschouwd als zijnde gegeven aan alle personen die deel uitmaken van “de cliënt”. Alle orders die worden verstrekt door één van de personen die deel uitmaakt van “de cliënt” dienen te worden beschouwd als zijnde gegeven door alle personen die deel uitmaken van “de cliënt”.

18.3. Wanneer enige bepaling in de overeenkomst op enig moment en in enig opzicht, overeenkomstig wet- en/of regelgeving in enig rechtsgebied, onwettig, verbeurd verklaard of onuitvoerbaar is of wordt, zal dat geen gevolgen hebben voor de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in de overeenkomst of voor de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van deze bepaling overeenkomstig wet- en/of regelgeving in andere rechtsgebieden.

18.4. De cliënt zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen, waaronder, zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande algemene bepalingen, het uitvoeren van alle benodigde documenten, zodat het bedrijf zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst behoorlijk kan nakomen.

18.6. De Cliënt verbindt zich ertoe alle documentatiekosten in verband met de overeenkomst en alle documentatie die nodig kan zijn voor de uitvoering van de transacties in het kader van deze overeenkomst te betalen.

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Deze overeenkomst en alle transactionele relaties tussen de cliënt en het bedrijf worden beheerst door de wetten van Nederland en de bevoegde rechter voor de beslechting van geschillen die tussen hen kan ontstaan is de rechtbank van het arrondissement waar het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd.

 1. VERKLARING VAN DE CLIËNT

De cliënt verklaart plechtig dat:

 1. a)      Hij de tekst van de overeenkomst volledig heeft gelezen en begrepen, dat hij in staat is geweest om professioneel advies inzake de inhoud ervan in te winnen en dat hij volledig en zonder voorbehoud instemt met de voorwaarden in deze overeenkomst;
 2. b)      Hij alle informatie die op het internet beschikbaar is over het bedrijf, de geboden diensten, relevante kosten en provisies, de algemene kennisgevingen inzake risico’s, de informatie over de producten en de samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten, het beleid inzake de uitvoering van orders en het privacy beleid heeft doorgelezen en dat hij heeft geconstateerd dat alle relevante informatie aan de geldende normen voldoet;
 3. c)      Hij instemt met directe benadering door het bedrijf hetzij telefonisch dan wel in de vorm van een persoonlijk gesprek, per e-mail of anderszins telefonisch, elektronisch of digitaal;
 4. d)      Hij ouder is dan 18 jaar en dat de informatie die hij heeft ingevuld , alsook in andere documenten die hij heeft verstrekt in relatie tot het aanvraagformulier, naar zijn beste eer en geweten correct, volledig en niet misleidend is en dat hij het bedrijf zal informeren over alle wijzigingen met betrekking tot de informatie die hij heeft ingevuld op de vragenlijst voor beleggers;
 5. e)      Hij alle orders accepteert die hij plaatst en dat het bedrijf fungeert als agent en niet als hoofdpersoon namens de cliënt; De enige plaats van uitvoering voor zijn orders het bedrijf is; Deze plaats van uitvoering een niet-gereguleerde markt is;
 6. f)       Hij op basis van zijn algehele financiële omstandigheden het bedrag van inleg heeft gekozen dat hij redelijk acht in zijn omstandigheden.